LIETUVA

KVIEČIAME Į PAKARTOTINĮ AVAKA NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad 2017 m. gegužės 29 d. 11:00 val. šauktas Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinis narių susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko reikiamas narių skaičius, t.y. nebuvo kvorumo.
 
K V I E Č I A M E į pakartotinį  AVAKA Visuotinį narių susirinkimą 2017 m. gegužės 31 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje. Susirinkimas įvyks nepaisant susirinkusių narių skaičiaus.
 
Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:
1) Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas.
2) Audiovizualinių kūrinių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos tvirtinimas. Dokumentai >>>
3) Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo tvirtinimas. Dokumentai >>>
4) Teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimas. Dokumentai >>>
5) Narystės sąlygos ir  teisių turėtojų atstovavimo ne narsytės pagrindu tvarkos tvirtinimas. Dokumentai >>>
6) Investicijų valdymo tvarkos aprašo tvirtinimas. Dokumentai >>>
7) Kolektyvinio administravimo atskaitymų ir kitų (ne kolektyvinio administravimo) atskaitymų tvarkos aprašo tvirtinimas. Dokumentai >>>
8) Į valdymo organus paskirtų ar išrinktų asmenų interesų deklaravimo tvarkos aprašo tvirtinimas. Dokumentai >>>
9) Įstatų pakeitimai ir tvirtinimas. Dokumentai >>>
10) Atlyginimo, surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių retransliavimą, paskirstymo taisyklių pakeitimai ir tvirtinimas. Dokumentai >>>
11) Kompensacinio atlyginimo, surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, paskirstymo taisyklių pakeitimai ir tvirtinimas. Dokumentai >>>
 
Dalyvių registracijos pradžia: 10:30, pabaiga:11:00. Dalyviai užsiregistravę po nurodyto termino pabaigos, Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja be balsavimo teisės.
 
Maloniai kviečiame dalyvauti!